fbpx

คู่มือสอบบริหารท้องถิ่น 2563 สอบอำนวยการท้องถิ่น 2563 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม

(2 customer reviews)

฿790

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม ราคา 790.- ส่งฟรี kerry ค่ะ (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ems) รีวิวโดยผู้สอบได้คะแนนอัตนัยเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

 

*** หนังสือหมด ***

Description

 
 

เนื้อหาในเล่มคือพื้นฐานสำหรับทำตอบทั้งอัตนัยและปรนัย

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา

 

รายละเอียดภายในเล่ม 1

1. ความรู้เรื่องกฎหมาย 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539

5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

10. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

11. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 

รายละเอียดภายในเล่ม 2

2. ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
– หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว2931 ลว 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

4. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
– กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน – การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
– ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน
– การจัดกลุ่มงานหรือการจัดองค์การ – กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
– การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
– กรอบการบริหารความเสี่ยง
– กระบวนการบริหารความเสี่ยง
– การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
– มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ข้อ
– หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ – ประเทศไทย 4.0
– ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น

9. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
– ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)
– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
– การบริหารราชการแนวใหม่

ปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2562 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

เล่ม 1

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
2.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เล่ม 2

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว2931 ลว 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

รีวิวผู้สอบผ่าน

รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม เล่ม 1 จำนวน 273 หน้า / และเล่ม 2 จำนวน 166 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

รอบส่ง

จันทร์-ศุกร์ จัดส่งถัดจากวันที่โอน เช่น โอนจันทร์ ส่งอังคาร ร้านจัดส่ง Kerry ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการนับจากวันที่ส่ง (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ems) ลูกค้าท่านใดภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ส่งแล้วยังไม่ได้รับ รบกวนรีบแจ้งกลับนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

*** หนังสือหมด ***

2 reviews for คู่มือสอบบริหารท้องถิ่น 2563 สอบอำนวยการท้องถิ่น 2563 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม

 1. Micheal

  Hi, very nice website, cheers!
  ——————————————————
  Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
  ——————————————————
  Check here: https://www.reliable-webhosting.com/

 2. internet download manager idm 6.17 2020 final free patch unreal alien

  Spot on with this write-up, I actually believe this site needs much more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!| а

Add a review

Your email address will not be published.

เข้าสู่ระบบ