fbpx

คู่มือเตรียมสอบพัฒนากร 2562

คู่มือเตรียมสอบพัฒนากร 2562

เพิ่มความมั่นใจเต็ม 100% ก่อนไปสอบ

ว.วิชาการ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตตำราสอบรับราชการหลายหน่วยงาน อาทิ หนังสือสอบปลัดอำเภอ หนังสือสอบ กพ หนังสือสอบท้องถิ่น

ภายใต้เครื่องหมาย ว.วิชาการ หากท่านเห็นสัญลักษณ์ ณ ที่เว็บไซต์แห่งใด ทั้งหมด คือเครือของเรา สามารถสั่งซื้อหนังสือทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลย

ติดต่อเรา Line ID: @book1064

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ (พัฒนากร) ปี 2562
กรมการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประกอบด้วยเนื้อหาแบบสรุปและข้อสอบ (390 ข้อ) จำนวน 297 หน้า ราคา เล่มละ 420.- (ค่าดำเนินการจัดส่ง ems 70 ยอดโอน 490.- ค่ะ)


เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

1. สารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2. ปรัชญาและความหมายการพัฒนาชุมชน

3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

5. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

11. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

12. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

13. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

15. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

16. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

17. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

18. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

19. ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559

20. นโยบายของรัฐบาล

21. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

22. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย

23. ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

24. โครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

Download : ตัวอย่างเนื้อหา


เนื้อหาภายในเล่มเรียบเรียงโดยอิงตามประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันประจำปี 2562
หลักสูตรการสอบพัฒนากร 2562


รอบส่ง
จันทร์-ศุกร์ จัดส่งถัดจากวันที่โอน เช่น โอนจันทร์ ส่งอังคาร ร้านจัดส่ง Kerry ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการนับจากวันที่ส่ง ลูกค้าท่านใดภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ส่งแล้วยังไม่ได้รับ รบกวนรีบแจ้งกลับนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สารบัญ

สารจากอธิบดี

ราคา 490.- รวมค่าจัดส่งแล้ว

สั่งซื้อหนังสือ สะดวกช่องทางไหน เลือกได้เลย!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

เข้าสู่ระบบ