fbpx

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง สายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ครบชุด 2 เล่ม ราคา 790.- ส่งฟรี kerry ค่ะ (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ems)

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 2562
ครบชุด 2 เล่ม ราคา 790.- ส่งฟรี kerry ค่ะ (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ems)

รายละเอียดในเล่ม 1

ความรู้เรื่องกฎหมาย เนื้อหาประกอบด้วย

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
 10. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 11. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
  – พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  – พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

รายละเอียดในเล่ม 2

9 หัวข้อวิชาต่อจากเล่ม 1 เนื้อหาประกอบด้วย

 1. ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  – หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  – การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
  – ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)
  – แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
  – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  – หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว2931 ลว 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
 3. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
  – กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
  – การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
  – ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน
  – การจัดกลุ่มงานหรือการจัดองค์การ
  – กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  – การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
 5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  – กรอบการบริหารความเสี่ยง
  – กระบวนการบริหารความเสี่ยง
  – การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
  – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  – กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
  – มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ข้อ
  – หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
  – ประเทศไทย 4.0
  – ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  – สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น
 8. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
  – ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)
  – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 9. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
  – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
  – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
  – การบริหารราชการแนวใหม่

เนื้อหาในเล่มเป็นพื้นฐานสำหรับทำตอบทั้งอัตนัยและปรนัย

รีวิวผู้สอบผ่าน

รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม เล่ม 1 จำนวน 273 หน้า / และเล่ม 2 จำนวน 166 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

รอบส่ง

รอบส่ง จันทร์-ศุกร์ โดยจัดส่งถัดจากวันที่โอน เช่น โอนจันทร์ ส่งอังคาร
ร้านจัดส่ง kerry ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการนับจากวันที่ส่งออก (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ems)
ทางร้านแจ้งได้เฉพาะวันส่งออก วันสินค้าถึงต้องขึ้นอยู่กับขนส่งนะค่ะ กรุณาไม่เร่งทางร้าน และโปรดเผื่อเวลา เผื่อใจหากเกิดข้อผิดพลาดของขนส่งด้วย
เกิน 4 วันทำการนับจากวันที่ส่งออกแล้วยังไม่ได้รับ รบกวนรีบแจ้งกลับ ไม่วีนไม่เหวี่ยงกันนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชุด 790.- ส่งฟรี kerry ค่ะ (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ems)

เข้าสู่ระบบ